Jak zmienić regulamin serwisu internetowego i się nie narazić?!

Foto: sxc.hu | Autor: johnmanly

Pisząc ostatnio regulamin serwisu internetowego, już pod sam koniec jego przygotowywania, stanęłam przed w sumie niemałym problemem.

Zmieniam, ogłaszam… i obowiązuje?

Jak mantra w większości regulaminów funkcjonujących w sieci pojawia się zapis, że usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany postanowień regulaminu. Sama zaś zmiana wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia (publikacji), bez konieczności podejmowania w tym zakresie przez usługodawcę jakichkolwiek dodatkowych czynności. Nawet bez obowiązku zawiadomienia o tym fakcie użytkowników serwisu. Takie załatwienie sprawy, nie ma co ukrywać, stawia użytkowników (klientów) w bardzo niekorzystnej sytuacji. Zwłaszcza, jeśli usługi z których korzystają mają charakter długoterminowy. W takich przypadkach, niezapowiedzianej zmianie może ulec cena oferowanych usług albo zmiana charakteru usług świadczonych do tej pory bezpłatnie na usługi płatne.

Jednak nawet dokonując jednorazowego zakupu przez Internet narażamy się na to, że dotkną nas negatywne skutki nagłej i niekorzystnej zmiany postanowień regulaminu. Zmiana może bowiem dotyczyć również trybu reklamacji wadliwego towaru czy odpowiedzialności usługodawcy.

Przedsiębiorcy tworzą regulaminy zbyt swobodnie

Cały problem wynika niewątpliwie stąd, że przepisy prawa pozostawiły usługo
dawcy dużą swobodę w pisaniu takiego regulaminu, wskazując tylko podstawowe zagadnienia, które powinny zostać w nim opisane. Są to m.in. zasady nawiązywania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną czy warunki techniczne niezbędne do ich świadczenia. Nie zrozumcie mnie źle, broń Boże nie jestem zwolenniczką prawnej regulacji każdej aktywności gospodarczej przedsiębiorcy, ale przyjęcie przez ustawodawcę, że usługa elektroniczna świadczona jest wyłącznie na podstawie regulaminu sporządzonego przez usługodawcę, bez jakiegokolwiek ograniczenia tej swobody, jest błędem. Taka regulacja doprowadza w konsekwencji, bądź do licznych nadużyć, których dopuszczają się nieuczciwi przedsiębiorcy umyślnie wykorzystujący na swoją korzyść mankamenty ustawy, bądź do nie lada kłopotów uczciwych przedsiębiorców, którzy mimo najlepszych chęci, ale z powodu braku wystarczającej wiedzy praktycznej w tym zakresie tworzą regulamin dający z kolei podstawę do dochodzenia przeciwko nim przez niezadowolonych (a czasem również nieuczciwych) klientów rekompensat.

A jednak, nie tylko przedsiębiorca ma wpływ na treść regulaminu

Niedokładności i błędy w tworzeniu regulaminów wynikają najczęściej z tego, że usługodawca skupiając się na swobodzie jaką w tym zakresie przyznaje mu ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zapomina o innych obowiązujących przepisach, które wyznaczają prawne granice sporządzania regulaminów. Przykładem takich dodatkowych ustaw może być np. ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów i odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny czy Kodeks cywilny, który reguluje stosunki umowne pomiędzy stronami.

Zmieniam, ogłaszam, informuję konsumenta i daję mu możliwość wyboru… Wtedy obowiązuje!

Dlatego przyjęcie, że regulamin może być zmieniony w każdym czasie w drodze jednostronnej czynności usługodawcy bez jednoczesnego wskazania na konsekwencje takiego działania, jest sprzeczne z prawem.

Bez wątpienia prawem usługodawcy jest zmiana regulaminu w dowolnym czasie i zakresie. Jednak, aby takie postanowienie było skuteczne, należy wskazać jakie w danej sytuacji możliwości ma klient, który aktualnie korzysta z danej usługi, albo którego z racji zawartej z usługodawcą umowy wiążą jeszcze określone postanowienia regulaminu (tak dzieje się np. przy zakupach przez Internet). Nie ma bowiem takiej możliwości, aby przedsiębiorca mógł jednostronnie narzucać klientowi niekorzystne dla niego warunki umowne, korzystając  z faktu, że jest on związany postanowieniami regulaminu, ani też bez wyrażenia przez klienta zgody na takie zmiany. Usługobiorca musi mieć prawo do odstąpienia od umowy, jej natychmiastowego rozwiązania lub pozostania przy dotychczasowych warunkach świadczenia usługi (jeśli jest taka możliwość), bez nakładania na niego z tego tytułu jakiś dodatkowych obciążeń.

Dopiero taki zapis w regulaminie ustala uczciwe warunki pomiędzy stronami i może być przez przedsiębiorcę swobodnie stosowany.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *