Umowa na czas określony nieoporna na zmiany

22 lutego wejdą w życie zmiany w Kodeksie pracy. Nie są one wyjątkowo obszerne, niemniej jednak „rozprawiają się” z pewnymi utartymi i dobrze znanymi już instytucjami prawa pracy.

Zasada „3 trójek”
Przede wszystkim zmiany dotkną rodzajów umów. W szczególny sposób uregulowana zostanie umowa zawierana na czas określony. Po zmianach jasno ustalone zostaną zasady zatrudniania pracowników na takiej właśnie podstawie. Wprowadzony zostanie limit zarówno długości okresu, jak i liczby zawartych z tym samym pracownikiem umów na czas określony, których przekroczenie powodowało będzie automatycznie przekształcenie się tych umów w umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony.
I tak łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech.

Umowa na czas określony przekształci się „z automatu”
Przekroczenie limitów, o których mowa powyżej, powodowało będzie, że umowa zawarta na czas określony przekształci się w zawartą na czas nieokreślony z mocy prawa (tj. bez konieczności podejmowania jakichkolwiek dodatkowych lub szczególnych czynności) od dnia następującego po upływie 33-miesięcznego okresu zatrudnienia lub od dnia zawarcia czwartej umowy o pracę na czas określony.
Pracodawca nie może swobodnie wydłużać okresu na który została zawarta umowa
Co więcej, aby uniknąć jakichkolwiek manipulacji limitami, o których mowa powyżej, do Kodeksu pracy wprowadzona została szczególna reguła. Mianowicie, uzgodnienie pomiędzy stronami w trakcie trwania umowy o pracę na czas określony dłuższego okresu wykonywania pracy na podstawie tej umowy uważa się za zawarcie, od dnia następującego po dniu, w którym miało nastąpić jej rozwiązanie, nowej umowy o pracę na czas określony.
Tym samym nie ma możliwości, aby pracodawca swobodnie zmieniał okres wykonywania pracy na podstawie umowy na czas określony bez jakichkolwiek konsekwencji, jeśli chodzi o ryzyko przejścia pracownika w stosunek pracy nieograniczony czasowo. Zasada „3 trójek” jest wiążąca i nie przewiduje w tym zakresie żadnych odstępstw (poza tymi wskazanymi w samym Kodeksie, o czym poniżej), nawet jeżeli obie strony się na takie odstępstwa zgodzą.

Czy zasada „3 trójek” obowiązuje w każdym przypadku?
Od zasady „3 trójek” przewidziane zostały pewne wyjątki. Mianowicie, nie będzie miała ona zastosowania w stosunku do umów o pracę zawartych na czas określony:
• w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
• w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,
• w celu wykonywania pracy przez okres kadencji, a także
• w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie
– jeżeli ich zawarcie służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia danej umowy.
Potrzeba pracodawcy, a obiektywne przyczyny
O ile trzy pierwsze sytuacje nie budzą wątpliwości, o tyle nie do końca jasne pozostaje co należy rozumieć przez „obiektywne przyczyny leżące po stronie pracodawcy”. Co do zasady upatrywać w nich trzeba np. konieczności zatrudnienia pracownika ze względu na szczególny projekt, realizowany przez pracodawcę przez z góry określoną liczbę miesięcy (np. budowa hotelu, prace nad dedykowanym systemem informatycznym, itp.). Niemniej jednak, jak każde pojęcie, które nie jest zdefiniowane w sposób jednoznaczny, może doczekać się wielu interpretacji (w tym pewnie i tych sprzecznych z duchem znowelizowanych przepisów).

Niezależnie jednak od powyższego, należy po pierwsze przyjąć, po drugie zaś – w przypadku, gdyby dana sprawa miała trafić na drogę sądową – spodziewać się, że wykładnia wskazanych powyżej ograniczeń będzie szła w kierunku ochrony interesów pracowników, z którymi zawarto umowy na czas określony. Ochrona ta polegać będzie na zagwarantowaniu im w pewnym momencie stabilności zatrudnienia, rozumianą tutaj, jako wykonywanie pracy na podstawie umowy zawartej na czas nieokreślony.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *