Umowa na czas określony nieoporna na zmiany

22 lutego wejdą w życie zmiany w Kodeksie pracy. Nie są one wyjątkowo obszerne, niemniej jednak „rozprawiają się” z pewnymi utartymi i dobrze znanymi już instytucjami prawa pracy.

Zasada „3 trójek”
Przede wszystkim zmiany dotkną rodzajów umów. W szczególny sposób uregulowana zostanie umowa zawierana na czas określony. Po zmianach jasno ustalone zostaną zasady zatrudniania pracowników na takiej właśnie podstawie. Wprowadzony zostanie limit zarówno długości okresu, jak i liczby zawartych z tym samym pracownikiem umów na czas określony, których przekroczenie powodowało będzie automatycznie przekształcenie się tych umów w umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony.
I tak łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech.

Umowa na czas określony przekształci się „z automatu”
Przekroczenie limitów, o których mowa powyżej, powodowało będzie, że umowa zawarta na czas określony przekształci się w zawartą na czas nieokreślony z mocy prawa (tj. bez konieczności podejmowania jakichkolwiek dodatkowych lub szczególnych czynności) od dnia następującego po upływie 33-miesięcznego okresu zatrudnienia lub od dnia zawarcia czwartej umowy o pracę na czas określony.
Pracodawca nie może swobodnie wydłużać okresu na który została zawarta umowa
Co więcej, aby uniknąć jakichkolwiek manipulacji limitami, o których mowa powyżej, do Kodeksu pracy wprowadzona została szczególna reguła. Mianowicie, uzgodnienie pomiędzy stronami w trakcie trwania umowy o pracę na czas określony dłuższego okresu wykonywania pracy na podstawie tej umowy uważa się za zawarcie, od dnia następującego po dniu, w którym miało nastąpić jej rozwiązanie, nowej umowy o pracę na czas określony.
Tym samym nie ma możliwości, aby pracodawca swobodnie zmieniał okres wykonywania pracy na podstawie umowy na czas określony bez jakichkolwiek konsekwencji, jeśli chodzi o ryzyko przejścia pracownika w stosunek pracy nieograniczony czasowo. Zasada „3 trójek” jest wiążąca i nie przewiduje w tym zakresie żadnych odstępstw (poza tymi wskazanymi w samym Kodeksie, o czym poniżej), nawet jeżeli obie strony się na takie odstępstwa zgodzą.

Czy zasada „3 trójek” obowiązuje w każdym przypadku?
Od zasady „3 trójek” przewidziane zostały pewne wyjątki. Mianowicie, nie będzie miała ona zastosowania w stosunku do umów o pracę zawartych na czas określony:
• w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
• w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,
• w celu wykonywania pracy przez okres kadencji, a także
• w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie
– jeżeli ich zawarcie służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia danej umowy.
Potrzeba pracodawcy, a obiektywne przyczyny
O ile trzy pierwsze sytuacje nie budzą wątpliwości, o tyle nie do końca jasne pozostaje co należy rozumieć przez „obiektywne przyczyny leżące po stronie pracodawcy”. Co do zasady upatrywać w nich trzeba np. konieczności zatrudnienia pracownika ze względu na szczególny projekt, realizowany przez pracodawcę przez z góry określoną liczbę miesięcy (np. budowa hotelu, prace nad dedykowanym systemem informatycznym, itp.). Niemniej jednak, jak każde pojęcie, które nie jest zdefiniowane w sposób jednoznaczny, może doczekać się wielu interpretacji (w tym pewnie i tych sprzecznych z duchem znowelizowanych przepisów).

Niezależnie jednak od powyższego, należy po pierwsze przyjąć, po drugie zaś – w przypadku, gdyby dana sprawa miała trafić na drogę sądową – spodziewać się, że wykładnia wskazanych powyżej ograniczeń będzie szła w kierunku ochrony interesów pracowników, z którymi zawarto umowy na czas określony. Ochrona ta polegać będzie na zagwarantowaniu im w pewnym momencie stabilności zatrudnienia, rozumianą tutaj, jako wykonywanie pracy na podstawie umowy zawartej na czas nieokreślony.

Nowa ustawa konsumencka, czyli zmiany w e-commerce od grudnia 2014

Nowa ustawa konsumencka - zmiany w e-commerceNowa ustawa konsumencka a prawo e-commerce

Wiadomo już, że nowa ustawa konsumencka wejdzie w życie 25 grudnia 2014 r. Oznacza to spore zmiany dla całej branży e-commerce, w tym dla wszystkich działających na rynku sklepów internetowych. O nowej ustawie o prawach konsumenta pisałam już kilka miesięcy temu we wpisie pt. „Ustawa o prawach konsumenta – czy wszyscy będą wygrani?”, a teraz znając już dokładny termin wejścia w życie tej ustawy możemy odpowiednio przygotować się do planowanych zmian.

Planowane zmiany w prawie dla sklepów internetowych

Najważniejsze zmiany w prawie e-commerce,  które wprowadza nowa ustawa konsumencka to:

  • Rozszerzony obowiązek informacyjny dla sklepów internetowych
  • Dłuższy czas na odstąpienie od umowy dla konsumenta
  • Doprecyzowanie kwestii zwrotu kosztów dostawy towaru do konsumenta w przypadku odstąpienia przez tego ostatniego od umowy
  • Możliwość odszkodowania od kupujących dla sklepu internetowego
  • Nowa nazwa przycisku złożenia zamówienia, nie budząca wątpliwości co do zamiaru zakupu i zapłaty za towar

Warto podkreślić także odpowiedzialność karno-administracyjną sklepu internetowego za uchybienie obowiązkom informacyjnym przewidzianym w projekcie nowej ustawy. Dlatego warto już dziś, korzystając z porady profesjonalisty wdrożyć wszystkie zalecenia związane z nową ustawą o prawach konsumenta.

Szkolenie dla sklepów internetowych

Ja ze swojej strony proponuję Państwu udział w szkoleniu prawnym, które będę miała przyjemność prowadzić w Krakowie i Warszawie. Szkolenie “Nowa ustawa o prawach konsumenta dla sklepów internetowych” będzie skupione na praktycznych aspektach prowadzenia sklepu internetowego, przedstawiając wchodzące w życie zmiany w formie przykładów.

Uczestnicy w trakcie dodatkowego bezpłatnego warsztatu będą brali czynny udział przy tworzeniu zapisów regulaminu e-sklepu odpowiadających wchodzącym w życie zmianom związanym z nową ustawą konsumencką, a także będą mieli okazję dowiedzieć się w jaki sposób na co dzień dbać o to, aby prowadzić sklep internetowy zgodnie z przepisami prawa, nie narażając się na żadne kary finansowe ze strony UOKiK.

Pytania?

Po szkoleniu zapraszam na indywidualną sesja pytań i odpowiedzi, w trakcie której będą Państwo mieli możliwość zadania wszystkich nurtujących Was pytań i uzyskania na nie profesjonalnej odpowiedzi.

Jeżeli są Państwo zainteresowani tematyką zmian w prawie e-commerce, które wejdą w życie 25 grudnia 2014 roku, zapraszam na stronę dedykowaną szkoleniu poświęconemu tej tematyce: http://www.zmianywecommerce.pl/